Licytacja ruchomości

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Konin Robert Szymczak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-02-2019r. o godz. 13:00 w lokalu:                 62-500 Konin, ul. Kolska 81
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

__________________________________________________________________________________________
Lp. Nazwa ruchomości                       Ilość                    Wartość szacunkowa             Cena wywołania
__________________________________________________________________________________________

1. Samochód m-ki Ford

GALAXy PN 40535 poj 2,3 KAT
rok prod 2001 LPG                            1 [szt.]                         5 500,00 **)                          4 125,00
__________________________________________________________________________________________
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu zobowiązny jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania oraz posiadać środki
określone w art. 871 zdanie 1 kpc.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg:


                                                   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

                                                             82 10202212 0000 5102 0302 5392


Osoby fizyczne kupujące ruchomości na osobę prawną - firmę powinny posiadać
pełnomocnictwo potwierdzone podpisem urzędowym, a osoby prawne aktaulny odpis KRS, z którego wynika kto jest
umocowany do reprezentowania spółki oraz posiadać pełnomocnictwo potwierdzone podpisem urzędowym. Licytant
powinien posiadać przy sobie numer identyfikacji NIP.
W związku z wyznaczonym terminem licytacji zajętych w toku egzekucji ruchomości informuje, że dłużnik ma obowiązek
umożliwić obejrzenie licytowanego mienia potencjalnemu nabywcy w dniu licytacji w miejscu jej wyznaczenia, a w
przypadku dokonania skutecznej sprzedaży wydać rzeczy nowemu właścicielowi.
Brak takiej możliwość będzie wiązał się z koniecznością zawiadomienia organów ścigania o uzasadnionym
podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 300 § 2 kk. Zgodnie z treścią, którego działania
dłużnika mające na celu udaremnienie wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego polegające na
udaremnieniu lub uszczupleniu zaspokojenia wierzyciela przez usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie,
rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie mienia zajętego lub zagrożonego zajęciem podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.